Vergeet gezichtsmassage, microneedling, sheet masks en elke dag 15 minuten onbeschermd de zon in. Paula Begoun, de oprichtster van Paula’s Choice, kiest er resoluut niet voor. En legt uit waarom.

(Scroll down for English)

Een lezing van twee uur door Paula Begoun, de Amerikaanse wervelwind die geen blad voor haar mond neemt als het op beauty aankomt en in 1993 Paula’s Choice oprichtte, leidt tot interessante inzichten. Ook als je denkt dat je al veel over skincare en de beautywereld weet.

Begoun gelooft in truth in beauty: “Ik vertrouw enkel op wat de wetenschap zegt en som de pro’s en cons op. Jij bent geen proefkonijn voor onze producten: we lanceren niets voor we wetenschappelijk bewijs hebben en springen niet zomaar op een trend.” Tegen deze vijf trends en mythes zegt ze alvast vol overtuiging nee.

Nee tegen 15 minuten vitamine D per dag

“Zonneschade begint vanaf de eerste minuut dat je huid wordt blootgesteld aan de zon. Daarover is het wetenschappelijk onderzoek erg duidelijk. UVA zijn de gevaarlijkste stralen van de zon. Als jij onbeschermd achter een raam zit, beschadigen ze momenteel collageen, veroorzaken huidkanker en tasten je huidbarrière aan. Vandaar dat je élke dag, het hele jaar door, een zonnefactor moet gebruiken. Waarom zou je het ene probleem – te weinig vitamine D – voor het andere – huidkanker – ruilen?”

“Wie zegt er bovendien dat je een tekort hebt? Dat moet je laten testen. Zwarte mensen in Afrika en Zuid-Aziaten in India hebben een vitamine D-tekort omdat een verhoogd melaninegehalte in de huid vitamine D blokkeert. Net zoals uvb-bescherming, waaruit het grootste deel van de filters in je zonnebescherming bestaat, de productie van vitamine D onderbreekt.”

“Het is een ridicuul idee dat je 15 minuten onbeschermde blootstelling aan de zon nodig hebt. Wat stel je dan bloot? Zijn je handen voldoende? Je gezicht? Je rug? Je dijen? Hoeveel moet je blootstellen zodat jouw lichaam voldoende vitamine D aanmaakt? En wanneer moet je het blootstellen? Maakt het uit of de zon hoog aan de hemel staat of al aan het wegzakken is?”

“Ik gebruik altijd 100% minerale filters. Die vind ik persoonlijk beter omdat ze zachter voor je huid zijn. Ik vind ze ook beter beschermen, maar dat komt niet overeen met het wetenschappelijk onderzoek. Er is niets mis met synthetische filters en het onderzoek ernaar is indrukwekkend, laat dat duidelijk zijn. Maar persoonlijk ervaar ik dat ik niet bruin met een minerale filter, maar wel kleur krijg met een synthetische.”

Nee tegen blauw licht 

“Het blauwe licht van de zon vormt geen probleem. Het is te diffuus en te verspreid, het komt niet dicht genoeg bij ons. Het blauwe licht dat je smartphone, laptop, tablet en televisie uitstralen, ook wel HEV-licht genoemd (HEV staat voor High Energy Visible), komt wel dichtbij. Zeker dat van je telefoon, waaraan je uren aan een stuk wordt blootgesteld. Je televisie veroorzaakt minder problemen omdat je er verder af zit.”

“We weten zeker dat blauw licht je ogen beschadigt. Het veroorzaakt maculadegeneratie van het netvlies en kan zelfs tot blindheid leiden. Schakel je telefoon permanent om naar geel licht. Doe je het niet voor jezelf, doe het dan voor je kinderen. Zij zitten al van jonge leeftijd up close and personal bij een telefoon en zullen hun hele leven eraan worden blootgesteld. Ik kan alleen maar vermoeden dat blauw licht ook slecht is voor je huid, maar daar moet meer onderzoek naar gebeuren.”

Bryan Barron, Director of Research van Paula’s Choice: “Er is wat wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat blauw licht voor een overmatige melanineproductie zorgt, maar dat doet de zon ook. Blauw licht zorgt voor oneffen vlekken, uva voor meer duidelijk afgebakende pigmentvlekken.”

Nee tegen microneedling

“Dermarollers voor thuisgebruik claimen dat ze microkanaaltjes in de huid creëren waardoor ingrediënten beter in de huid kunnen dringen. Dat klopt helemaal niet. Ingrediënten worden door de huid geabsorbeerd door hun moleculaire grootte. Het probleem met microneedling in je eigen badkamer, niet bij de dermatoloog, is bovendien dat je je huid constant verwondt. Alsof je de hele tijd een mini-grasmaaier over je gezicht haalt. Door die constante verwonding begint je huid collageen te produceren. Maar wondhelend collageen is anders dan gezond, jong collageen. De eerste is stijf en hard.   Als je bij de dermatoloog een laserbehandeling of Ultherapy krijgt, wordt de huid opgewarmd en produceert ze collageen. Eerst de wondhelende versie, maar die triggert van nature de gezonde versie. De dermatologische versie van microneedling kan helpen bij sommige acnésoorten, dat is wetenschappelijk bewezen. Maar bij thuisgebruik blijf je je huid verwonden. Je kan trouwens ook te veel professionele behandelingen laten doen. Vrouwen met een huid die er als was uitziet hebben meer laserbehandelingen dan goed voor hen is gekregen.”

Nee tegen sheet masks 

“Ik haat vliesmaskers en heb het ook niet zo voor gewone maskers omdat veel producten op de markt gewoon niet goed zijn. Ingrediënten worden door de huid geabsorbeerd door hun moleculaire grootte, niet omdat er een vlies over ligt. Je wil ook niet dat alle ingrediënten in de huid dringen. Sommige blijven op het huidoppervlak en dat wil je ook. Je hebt een laagje bescherming nodig. Sommige ingrediënten dringen dan weer diep door en andere nog dieper. Je huid heeft die ingrediëntenmix nodig. Ze moeten naar verschillende plekken gaan om geweldige dingen te doen.”

“En ik wil ook niet dat je je tijd verkwist aan skincare. We hebben al haast geen tijd om onze tanden te poetsen. Een goed geformuleerd skincareproduct dat je elke dag gebruikt doet hetzelfde als een vliesmasker en misschien zelfs beter. In bed naar Law & Order kijken met je geliefde, dat is me time, een vliesmasker leggen aan de wastafel is dat niet.”

Nee tegen gezichtsmassage 

“Onder invloed van K-Beauty is de trend ontstaan om je skincare in te masseren. Doe dat niet! Als je aan je gezicht trekt, als je je huid ziet bewegen, help je de zwaartekracht haar job doen en je huid verslappen. De elastinevezels in je huid zijn als een elastiekje: in het begin springen ze gewoon terug in hun oorspronkelijke vorm. Maar door zonneschade breken die vezels en springen ze niet meer terug op hun plaats. Het is bovendien haast onmogelijk om opnieuw elastine op te bouwen in de huid. Als je je huid ziet bewegen, breek je uiteindelijk haar elastine. Ik ben me er altijd van bewust en heb intussen een bijzondere heen- en weertechniek ontwikkeld om mijn oogmake-up en valse wimpers met mijn cleanser te verwijderen.”

 ENGLISH PLEASE!

Microneedling at home, facial massages, blue light, sheet masks and 15 minutes of unprotected sun exposure a day: Paula Begoun from Paula’s Choice says no.

A two hour lecture with Paula Begoun, the American who does not mind speaking her mind when it comes to beauty and who launched Paula’s Choice in 1993, leads to interesting insights. Even when you think you already know a lot about your skin and beauty products. She says no to these five trends and myths.

No to 15 minutes unprotected sun exposure every day

“Sun damage starts the very first minute your skin is being exposed to the sun. Scientific research is very clear on that fact. UVA form the most damaging rays of the sun. If you sit behind a window, not wearing sunscreen, they are currently damaging collagen, causing skin cancer and attacking your skin barrier. Which is why you should wear sunscreen every single day of the year. Why would you want to replace one problem – a vitamin D deficiency – for another – skin cancer?”

“Who says you have a deficiency to start with? You need to have that tested. Black people in Africa and Southern Asians in India do have a vitamin D deficiency because an increased amount of melanin in skin blocks vitamin D. UVB protection, which forms the biggest part of a sunscreen product, interrupts the production of vitamin D, too. But it is a ridiculous idea that you need 15 minutes of unprotected exposure every day. What do you need to expose? Your hands? Your face? Your back? Your thighs? How much skin do you need to expose so your body can produce an adequate amount of vitamin D? And when do you have to expose it? Does it matter whether the sun is high up in the sky or starting to set?”

“I personally use 100% mineral filters. I personally prefer them as they are softer on your skin. I also think they offer a better protection even though that is not scientifically proven. There is nothing wrong with synthetic filters and the research on them is impressive. I personally experience I do not get a tan with a mineral filter but do get one when I wear a synthetic one.”

No to blue light 

“The blue light coming from the sun is not the problem. It is too diffuse and it does not come close enough to us. The blue light of your smartphone, laptop, tablet and television, also called HEV light (HEV stands for High Energy Visible), does come close. Especially that from your phone and you are exposed to it hours on end. Your television causes less problems because it is further of.”

“We know for sure that blue light damages the eyes. It causes macular degeneration and can lead to blindness. Switch your phone permanently to yellow light. If you do not do it for yourself, do it for your children. They are up close and personal to a phone from the beginning and will be exposed for the rest of their lives. I can only suspect blue light is also bad for your skin but there needs to be more scientific research done.”

Bryan Barron, Director of Research at Paula’s Choice: “There is some scientific research that proves blue light leads to excessive melanin production but so does uva. Blue light leads to uneven patches, uva causes more defined pigmentation.”

No to microneedling

“Dermarollers you use at home claim they create micro canals in the skin so ingredients can better penetrate. That is not true at all. The problem with microneelding in your own bathroom – not at the dermatologist – is that you are constantly wounding your skin. Like moving a tiny lawnmower around on your skin. Your skin starts producing collagen due to the constant wounding but wound healing collagen is different from healthy, young collagen. The first one is stiff and not soft. If you get a laser treatment or Ultherapy at the dermatologist, your skin is being heated and starts producing collagen. First comes the wound healing version that triggers the healthy collagen naturally. However, you can go too far. Ever seen women with waxy skin? They have had too many laser treatments. The dermatological version of microneedling helps with some sorts of acne.”

No to sheet masks 

“I hate sheet masks and do not like regular facial masks either as a lot of the products out there just aren’t that good. Ingredients are absorbed by skin due to their molecular size, not because a sheet makes them penetrate better. Plus, some ingredients stay on the skin surface and you actually want them to. You need a protective layer. Other ingredients penetrate more deeply and others even deeper. You need that ingredient mix to do great things for your skin.”

“I also do not want you wasting time on skincare. We have little time to brush our teeth, why would we waste it at the skin, putting on sheet masks? A well formulated product you use every day does the exact same thing and maybe even better than a sheet mask. And do not tell me you do it to pamper yourself. Watching Law & Order in bed with your cute boyfriend or girlfriend, that’s pampering, standing at the bathroom sink with a sheet mask on is not.”

No to facial massage

“Under the influence of K Beauty massaging your skincare into your skin has become a trend. Don’t do it! If you pull or stretch your face, whenever you see your skin move, you are helping gravity do its job and making your skin sag. The elastin fibers in your skin are like a rubber band: they bounce back to their original shape. But due to sun damage they will eventually break. If you see your skin move, you are breaking your elastin. I am always conscious of that fact and have developed a special back and forth technique to get my eye make-up and false lashes off with my eye make-up remover.”

 

Posted by:Franciska

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.